تحلیل مرفوردیشن ارتفاعات غربی اقلید وارتباط آن با تحولات مورفولوژیک
1. تحلیل مرفوردیشن ارتفاعات غربی اقلید وارتباط آن با تحولات مورفولوژیک

محمود صلحی؛ عبدالله سیف؛ سینا صلحی؛ عبدالله سیف

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 251-268

چکیده
  انرژی تابشی را به نوعی می‌توانیم انرژی ورودی به سیستم‌های زمینی دانست. که با نفوذ بر تمامی سیستم‌ها اثرات خود را ظاهر می‌سازد. نیروی محرکه کلیه سیستم‌ها و اکوسیستم‌های زمین انرژی خورشیدی می‌باشد ...  بیشتر