مدل‌سازی فرونشست دشت نیشابور با استفاده از سری‌های زمانی و تکنیک DINSAR
1. مدل‌سازی فرونشست دشت نیشابور با استفاده از سری‌های زمانی و تکنیک DINSAR

سیـــدعلی المدرسی؛ شیما حشمتی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 67-84

چکیده
  فرونشست حرکت سطح زمین به سمت پایین نسبت به یک دیتوم مانند سطح دریا است. این تغییرات ارتفاع می‌تواند در اثر فعالیت‌های انسانی مانند تونل‌سازی، معدن کاوی، استخراج آب‌های زیرزمینی، استخراج نفت و گازهای ...  بیشتر