ارزیابی اثر بخار آب ستونی جو بر محاسبات جابجایی سطح زمین در روش DInSAR (سنجنده ASAR)
1. ارزیابی اثر بخار آب ستونی جو بر محاسبات جابجایی سطح زمین در روش DInSAR (سنجنده ASAR)

محمد صادق پاکدامن

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 129-146

چکیده
  چکیده علی‌رغم مزایای استفاده از داده هایSAR نسبت به سایر داده‌های دورسنجی، می توان از اتمسفر و علی‌الخصوص بخار آب ستونی جو به عنوان اصلی ترین عامل محدود کننده در دقت محاسبات تداخل‌سنجی راداری نام برد. ...  بیشتر