تعیین مسیر بهینه قطار بین شهری یزد- اردکان با استفاده از منطق فازی
1. تعیین مسیر بهینه قطار بین شهری یزد- اردکان با استفاده از منطق فازی

سید کمال میرعبدالهی؛ منیره السادات میرعبدالهی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 191-202

چکیده
  امروزه با توجه به افزایش بسیار زیاد هزینه‌های توسعه شبکه جاده ای و خیابانی برای استفاده وسایل نقلیه شخصی و پیامدهای منفی وسیع آن، توسعه سیستم‌های حمل و نقل همگانی به عنوان یک راه حل اصولی برای شهرهای ...  بیشتر