آشکار سازی اثر نوسانات بارش بر روان آب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
1. آشکار سازی اثر نوسانات بارش بر روان آب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

حسن حیدری؛ حسین حدادی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 247-262

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثرات تغییر بارش بر روی‌دبی‌در سطح دریاچه ارومیه می‌باشد. محاسبات ‌و تحلیل‌ها برروی میانگین بارش ‌و آب‌دهی حوضه آبریز ارومیه صورت گرفته است. این مطالعه در یک دوره آماری‌42‌ساله ...  بیشتر