تحلیل دینامیکی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی شرکت کشت و صنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار ونسیم(Vensim)
1. تحلیل دینامیکی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی شرکت کشت و صنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار ونسیم(Vensim)

امیرحسین علی بیگی؛ سمیره صی محمدی؛ فرزاد امیری؛ کیومرث زرافشانی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 97-118

چکیده
  امروزه یکی از راهبردهای توسعه‌ی روستایی راه‌اندازی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و همچنین کشت و صنعت‌ها در مناطق روستایی می‌باشد. اگرچه این کارخانجات با هدف بهبود زندگی کشاورزان در مناطق روستایی احداث ...  بیشتر