بررسی ارتباط پارامتر‌های اقلیمی با مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان
1. بررسی ارتباط پارامتر‌های اقلیمی با مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان

سعید جوی زاده؛ الهه عسگری؛ محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 135-146

چکیده
  چکیده آب و هوا از مهم‌ترین عوامل موثر بر سلامت انسان است. ساختمان و عملکرد بدن انسان به گونه‌ایی است که از آب و هوا تاثیر پذیرفته و نسبت به تغییر پارامترهای اقلیمی واکنش نشان می‌دهد. در این پژوهش تاثیر ...  بیشتر