واکاوی همدیدی - ترمودینامیکی الگوهای بارش فراگیر تابستانه
1. واکاوی همدیدی - ترمودینامیکی الگوهای بارش فراگیر تابستانه

داریوش یاراحمدی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 215-230

چکیده
    تحلیل شرایط همدیدی و ترمودینامیکی الگوهای گردش جوی در شناسایی عوامل موثر بر ایجاد بارش‌های سنگین بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به منظور تبیین ساز و کار بارش‌های فراگیر تابستانه در نیمه شمالی کشور، تعیین ...  بیشتر