مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب زیرحوضه نازلو چای در شرایط آتی با استفاده از مدل شبیه‌سازی Ribasim
1. مدیریت بهم‌پیوسته منابع آب زیرحوضه نازلو چای در شرایط آتی با استفاده از مدل شبیه‌سازی Ribasim

منیژه کیانی پور؛ بهیه جعفری بی بالان

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 119-134

چکیده
  کشور ایران به دلیل قرار گیری بر روی کمربند خشک و نیمه خشک دنیا و به تبع آن بروز خشکسالی‌های دوره‌ای، با معضل کم آبی در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت و آبزی پروری روبرو است. در این راستا تلاش‌های ...  بیشتر