نویسنده = عبدالعظیم قانقرمه
ارزیابی نقش رودباد جنب حاره ای در کنترل بارشهای ایران

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 149-170

غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه


احتمال تاثیر تغییر اقلیم بر نوسانات منحنی شدت و فراوانی بارش موثر در ایستگاه‌های شمال غرب ایران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 61-84

عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلام رضا روشن


اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 179-194

اسماعیل شاهکوئی؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن