استفاده از تصاویرسنجنده‌ی TM-5 در تعیین تغییرات عمق نسبی و مساحت دریاچه‌ی پریشان
1. استفاده از تصاویرسنجنده‌ی TM-5 در تعیین تغییرات عمق نسبی و مساحت دریاچه‌ی پریشان

سعید رحیمی هرآبادی؛ فرزام خسروی؛ سعید گودرزی مهر؛ مهران مقصودی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-16

چکیده
  پایش اطلاعات در خصوص وضعیت دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور یکی از مهمترین عوامل حفاظت از محیط زیست است و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران حوزه محیط زیست قرار می‌دهد. در این راستا استفاده از روش‌های ...  بیشتر