تحلیل مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و نقش آنها در میزان رسوب سالیانة 17 حوضة آبریز شمال شرق کشور
1. تحلیل مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و نقش آنها در میزان رسوب سالیانة 17 حوضة آبریز شمال شرق کشور

ابراهیم تقوی مقدم؛ شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ لیلی گلی مختاری

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 147-172

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98315.0

چکیده
  عوامل متعددی در میزان رسوب سالیانة حوضة آبریز تأثیرگذار است. مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و شبکة زهکشی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در میزان رسوب رودخانه‌ها دارد. در این پژوهش شاخص‌های مورفومتری حوضة آبریز ...  بیشتر
بررسی اثر سیستمهای شکل‌زا بر مورفولوژی حوضه های آبریز
2. بررسی اثر سیستمهای شکل‌زا بر مورفولوژی حوضه های آبریز

لیلا گلی مختاری

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 225-238

چکیده
  در این مقاله نتایج مقایسه سیستماتیک بین مورفولوژی حوضه های آبریز برای پیش بینی تغییر شکل این حوضه ها در طی مراحل رشد ارائه شده است و مهمترین شالوده ای که بر مبنای آن اندازه گیری های مربوط به شکل حوضه ها ...  بیشتر
کیاس فرسایشی و تحولات پیش بینی نشده چاله اردبیل
3. کیاس فرسایشی و تحولات پیش بینی نشده چاله اردبیل

لیلا گلی مختاری؛ لیلا گلی مختاری؛ زهرا داداش زاده؛ هایده آراء

دوره 25، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 231-242

چکیده
  چکیده پاره‌ای تغییرات جزئی در یک سیستم محیطی می‌تواند پیامدهای شگرف و غیر قابل پیش بینی را بدنبال داشته باشد. چنین تغییرات اندک، که می‌تواند تحولات بزرگ و غیر قبل تصوری را بوجود آورد اصطلاحاً کیاس ...  بیشتر