تحلیلی بر نظام سکونتگاه‌های شهری کلان منطقه مرکزی در سال‌های 90-1335
1. تحلیلی بر نظام سکونتگاه‌های شهری کلان منطقه مرکزی در سال‌های 90-1335

الهه جعفری؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 99-114

چکیده
  عدم تعادل و تمرکز شدید از جمله ویژگی‌های کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار می آید. جمعیت شهرها (اندازه شهرها)، به طور گسترده بین سکونتگاه‌های گوناگون با اندازه‌ها ...  بیشتر