الگوسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگ‌فرش بیابان (مطالعة موردی: دشت ریگی بردسیر)
1. الگوسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگ‌فرش بیابان (مطالعة موردی: دشت ریگی بردسیر)

سید حجت موسوی؛ اسماعیل پاریزی؛ عبدالمجید احمدی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97692.0

چکیده
  دشت‌های ریگی، یکی از مهم‌ترین اشکال ژئومورفیک مناطق خشک و نیمه‌خشک، تأثیر جالب توجهی در حفاظت از خاک در برابر فرسایش کاوشی باد دارند؛ بر این اساس، هدف از این پژوهش، الگو‌سازی تخمین فرسایش کاوشی باد ...  بیشتر