ارزیابی سیاست مسکن مهر با توجه به شاخص‌های پایداری نمونه: شهر خرم‌آباد
1. ارزیابی سیاست مسکن مهر با توجه به شاخص‌های پایداری نمونه: شهر خرم‌آباد

ماندانا مسعودی راد؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98119.0

چکیده
  مسکن به منزلة ساختاری چندبعدی، علاوه بر جنبه‌های فیزیکی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد که این ابعاد، کارایی و پذیرش مسکن را شکل می‌دهند. برنامه‌ریزی برای مسکن گروههای کم‌درآمد، یکی از ...  بیشتر