جغرافیای پزشکی و سلامت جغرافیایی مطالعة موردی: شناسایی آب و خاک آلوده به فلزات سنگین و ارتباط آن با سرطان‌ها در مناطق روستایی غرب اصفهان
1. جغرافیای پزشکی و سلامت جغرافیایی مطالعة موردی: شناسایی آب و خاک آلوده به فلزات سنگین و ارتباط آن با سرطان‌ها در مناطق روستایی غرب اصفهان

مجید غیاث

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 131-146

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98300.0

چکیده
  سرطان‌ها یکی از شایع‌ترین علل مرگ‌ومیر در جهان است؛ به همین دلیل شناسایی علل به‌وجودآورندة این بیماری و شناخت کانون‌های آن، یکی از عوامل کنترل و کاهش این بیماری است. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط عناصر ...  بیشتر