نویسنده = سیداسکندر صیدایی
ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-126

10.22108/gep.2018.97857.0

سید اسکندر صیدایی؛ سیده سمیه حسینی؛ بنت الهدی یزدانبخش


تحلیل الگوهای فضایی – اجتماعی مساکن روستایی و عوامل مؤثر برآن در استان قم

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 57-78

سید اسکندر صیدایی؛ محمدعلی احمدی‌شاپورآبادی


ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از GIS (بخش مرکزی شهرستان کیار)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 33-46

سیدهدایت اله نوری؛ سیداسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی؛ زهرا سلطانی؛ اصغر نوروزی آورگانی