تحلیل مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و نقش آنها در میزان رسوب سالیانة 17 حوضة آبریز شمال شرق کشور
1. تحلیل مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و نقش آنها در میزان رسوب سالیانة 17 حوضة آبریز شمال شرق کشور

ابراهیم تقوی مقدم؛ شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ لیلی گلی مختاری

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 147-172

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98315.0

چکیده
  عوامل متعددی در میزان رسوب سالیانة حوضة آبریز تأثیرگذار است. مؤلفه‌های کمّی حوضة آبریز و شبکة زهکشی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در میزان رسوب رودخانه‌ها دارد. در این پژوهش شاخص‌های مورفومتری حوضة آبریز ...  بیشتر