نویسنده = بهرام ایمانی
تحلیل فضایی پهنه‌های مخاطره آمیز شهرستان اردبیل

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-128

10.22108/gep.2017.98319.0

بهرام ایمانی؛ محسن پورخسروانی


دیدگاه ساکنان روستای وکیل آباد نسبت به سودمندی گردشگری برای مردم محلی

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 105-116

آئیژ عزمی؛ بهرام ایمانی؛ مرتضی محمدجانی