واکاوی میانگین بلندمدت پوشش گیاهی ایران به کمک نمایة ‏NDVI
1. واکاوی میانگین بلندمدت پوشش گیاهی ایران به کمک نمایة ‏NDVI

مجید منتظری؛ امید رضا کفایت مطلق

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98301.0

چکیده
  گیاه آیینة آب‌وهواست؛ بنابراین نیاز به کسب اطلاعات دربارة وضعیت پوشش گیاهی از قبیل میزان و پراکنش آن اهمیت زیادی دارد. از آنجا که گردآوری اطلاعات دربارة تغییرات پیوستة پوشش گیاهی با روش‌های معمولی ...  بیشتر
تعیین محدوده‌های بیوکلیماتیک شهر مشهد بر مبنای دادهای ساعتی
2. تعیین محدوده‌های بیوکلیماتیک شهر مشهد بر مبنای دادهای ساعتی

رضا اسماعیلی؛ مجید منتظری

دوره 24، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 215-230

چکیده
  شاخص زیست اقلیم دمای معادل فیزیولوژیک (PET) جزء شاخص‌های ترمو فیزیولوژیک است که از معادله بیلان حرارتی بدن انشان مشتق می گردد. این شاخص از پرکاربردترین‌ها در زمینه ارزیابی‌های زیست اقلیم محسوب می گردد. ...  بیشتر
تحلیل زمانی-مکانی بارش های فرین روزانه در ایران
3. تحلیل زمانی-مکانی بارش های فرین روزانه در ایران

مجید منتظری

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 125-140

چکیده
    چکیده   در این پژوهش داده های بارش ماهانه ایستگاههای هواسنجی ایران از بدو تأسیس تا سال 2005 برای تحلیل زمانی- مکانی بارش های فرین روزانه کشور بررسی گردید. با استفاده از این پایگاه داده، نقشه های رقومی ...  بیشتر