تحلیل فضایی پهنه‌های مخاطره آمیز شهرستان اردبیل
1. تحلیل فضایی پهنه‌های مخاطره آمیز شهرستان اردبیل

بهرام ایمانی؛ محسن پورخسروانی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98319.0

چکیده
  زیرساخت‌های نامناسب واحدهای سکونتگاهی و نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی موجود میان شهرها و روستاها، منجر به نابسامانی فضایی در شبکة سکونتگاهی کشور شده و آسیب‌پذیری آنها را در برابر بلایای طبیعی پیوسته ...  بیشتر