پیش‌بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان
1. پیش‌بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان

برومند صلاحی؛ فخری السادات فاطمی نیا

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97830.0

چکیده
  در این پژوهش، به منظور آگاهی از روند پدیدة یخبندان طی سال‌های آینده در ایستگاه کاشان، روزهای یخبندان این ایستگاه الگو‌سازی شد. در این راستا، مقایسه و انتخاب بهترین الگوی برازش داده‌شده به سری با الگو‌های ...  بیشتر