اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی حداکثر سیلاب حوضه آبخیز سنقر
1. اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی حداکثر سیلاب حوضه آبخیز سنقر

حامد غلامیان؛ علیرضا ایلدرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124348.1338

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بر آورد دبی حداکثر هیدروگراف سیل تحت تاثیر تغییرکاربری اراضی در حوزه آبخیز سنقر با استفاده از مدل Win TR-55 و تصاویر ماهواره‌ای لندست 7 و 8 برای سال‌های 2000 - 2015 به کمک نرم افزار ENVI انجام شده ...  بیشتر
تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان‌زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان
2. تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان‌زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان

علیرضا ایلدرمی؛ مینا مرادی؛ محمد قربانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.101162.1009

چکیده
  بررسی فرسایش بادی در مناطق بیابانی و کاهش ارزش زیستگاه‌های واقع در آنها، موضوعی است کهکمتر بررسی شده است؛ ازاین‌رو،توجه به اهمیت گونه‌های جانوری و تشریح رابطۀ علمی بین میزان فرسایش بادی و وضعیت زیستگاه‌های ...  بیشتر