ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا
1. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اصفهان با تأکید بر آلودگی هوا

سید اسکندر صیدایی؛ سیده سمیه حسینی؛ بنت الهدی یزدانبخش

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 113-126

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.97857.0

چکیده
  ارزیابی پایداری زیست‌محیطی، یکی از مهم‌ترین ابزارها در فرایند برنامه‌ریزی توسعة پایدار است و بنابراین توجه به آن در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای دستیابی به یک برنامه‌ریزی مناسب همگام ...  بیشتر