تحلیل تطبیقی شاخص‌های سلامت در استان خوزستان
1. تحلیل تطبیقی شاخص‌های سلامت در استان خوزستان

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 57-74

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98018

چکیده
  سلامتی، موضوعی است که در توسعۀ مناطق تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد، به همین دلیل است که اصل 29 قانون اساسی نیز به سلامتی توجه کاملی نشان داده است. امروزه کیفیت و سلامت شرایط زندگی ساکنان شهرها ...  بیشتر