تبیین نظری – فلسفی اثرات رسانه های گروهی برفضای جغرافیایی
1. تبیین نظری – فلسفی اثرات رسانه های گروهی برفضای جغرافیایی

احسان لشکری؛ سید عباس احمدی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 117-130

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98142

چکیده
  یکی از ابزارهای اثرگذار در عصر مدرنیته رسانه‌های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، اینترنت و... هستند که با تکیه به آن‌ها، سرعت حرکت اطلاعات و تغییرات پیرو آن در فضای جغرافیایی افزایش چشمگیری یافته است. به ...  بیشتر