تحلیل ساختار امواج گرمایی در غرب و جنوب غرب ایران
1. تحلیل ساختار امواج گرمایی در غرب و جنوب غرب ایران

داریوش رحیمی؛ حمید میر هاشمی؛ تیمور علیزده

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 69-80

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97948

چکیده
  امواج گرمایی یکی از پیامدهای روند افزایش دما در دستگاه اقلیم است. غرب و جنوب غرب ایران از جمله مناطقی هستند که در‌ سال‌های اخیر با موج گرمایی در فصل تابستان روبه‌رو بوده‌اند. امواج گرمایی منطقه با‌ ...  بیشتر