بررسی اثر تغییرات اقلیمی و کاربری ارضی بر سیلاب در شمال ایران (حوضه مادرسو)
1. بررسی اثر تغییرات اقلیمی و کاربری ارضی بر سیلاب در شمال ایران (حوضه مادرسو)

داریوش رحیمی؛ یونس رحیمی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 89-102

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21358

چکیده
   چکیده:  مخاطرات­ هیدرولوژیکی در نتیجه تغییر فراوانی­ و شدت بارش،افزایش دما و تغییرات کاربری اراضی رخ می دهند. استان گلستان در ساحل جنوبی دریای خزر در سالهای اخیر با مخاطره سیلاب در حد شدید روبرو ...  بیشتر