بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان با تأکید بر عوامل فردی (مطالعه موردی مناطق 3 و 5 اصفهان)
1. بررسی انتخاب مکان گذران اوقات فراغت سالمندان با تأکید بر عوامل فردی (مطالعه موردی مناطق 3 و 5 اصفهان)

شیوا قنبریان؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک‌محمدی

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 159-170

چکیده
    اوقات فراغت از موضوعات مهم در علوم انسانی و اجتماعی است که تعاریف متعددی برای آن بیان شده است. فراغت مقوله‌ای نیست که ماحصل عصر حاضر باشد، بلکه از زمان انسان‌های اولیه، خود را به شکل تفریح و سرگرمی ...  بیشتر