آثار تشکیل حکومت ناحیه‌ای کردستان عراق بر نواحی کردنشین ایران
1. آثار تشکیل حکومت ناحیه‌ای کردستان عراق بر نواحی کردنشین ایران

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ بهرام نصراللهی‌زاده

دوره 23، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 189-206

چکیده
    تاثیر عوامل خارجی و بیرونی بر مباحث قومی ایران از اوایل قرن بیستم تاکنون از موضوعات مهم حاکمیت و امنیت ملی ایران بوده است. تحولات چند سال اخیر کشور عراق به ویژه تشکیل حکومت ناحیه‌ای کردستان در شمال ...  بیشتر