ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری باغ مطالعة موردی: شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری
1. ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری باغ مطالعة موردی: شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری

محسن باقری بداغ‌آبادی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید اصغر موسوی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119932.1224

چکیده
  چکیده‌ ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعة باغ، گام بسیار مهمی در فرایند توسعة پایدار سرزمین است. در این زمینه، دانش ارزیابی تناسب سرزمین نقشی اساسی در تعیین تناسب یا ارزیابی توان اکولوژیک هر منطقه برای ...  بیشتر
بهبود مدیریت منابع و کیفیت نقشه‌های ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: فرخ‌شهر- چهارمحال و بختیاری)
2. بهبود مدیریت منابع و کیفیت نقشه‌های ارزیابی تناسب اراضی با رویکرد فازی (مطالعه موردی: فرخ‌شهر- چهارمحال و بختیاری)

آسیه هادی نژاد؛ محمدحسن صالحی؛ محسن باقری؛ عباس امینی فسخودی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 195-204

چکیده
  ارزیابی و طبقه‌بندی تناسب اراضی از جمله مفیدترین راهکارهای مدیریتی و بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع اراضی به حساب می‌آید. مبنای مطالعات ارزیابی تناسب اراضی، نقشه‌های خاک می‌باشد. در روش‌های مرسوم ...  بیشتر