ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای MODIS و TRMM در پایش خشکسالی حوضة آبریز دریاچة ارومیه
1. ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای MODIS و TRMM در پایش خشکسالی حوضة آبریز دریاچة ارومیه

سیما کاظم پور چورسی؛ مهدی عرفانیان؛ زهرا عبادی نهاری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.115381.1115

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای یا سنجش از دور در پایش خشکسالی حوضة آبریز دریاچة ارومیه است. بدین منظور نخست داده‌های NDVI و LST سنجندة MODIS و داده‌های بارندگی ماهوارة TRMM در مقیاس ماهیانه از ...  بیشتر