برنامه‌ریزی توسعة گردشگری پایدار: شناسایی عناصر پایه و ارزیابی وضعیت مطالعة موردی: شهرستان بجنورد
1. برنامه‌ریزی توسعة گردشگری پایدار: شناسایی عناصر پایه و ارزیابی وضعیت مطالعة موردی: شهرستان بجنورد

میترا بیضائی؛ عاطفه صداقتی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 111-126

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116360.1139

چکیده
  صنعت گردشگری با ابعاد اقتصادی، فرهنگی‌‌اجتماعی و زیست‌محیطی زندگی بشر به شکل پیچیده‌ای در ارتباط بوده و به‌تدریج به ابزار شناخت و آگاهی از زندگی مردمان، شناخت جهان پیرامون و غنای بینش و نگرش آدمیان ...  بیشتر