تحلیل رگبارهای ساعتی به‌منظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف مطالعة موردی: استان خوزستان
1. تحلیل رگبارهای ساعتی به‌منظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف مطالعة موردی: استان خوزستان

عصمت السادات علوی؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116484.1141

چکیده
  نخستین گام در مدیریت علمی منابع آب، شناخت دقیق جنبه‌های مختلف بارش است. یکی از جنبه‌های اصلی مطالعات مربوط به بارندگی، تهیة منحنی هاف در هر منطقه، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. این کار به تصمیم‌گیرندگان ...  بیشتر