تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال 1375 تا 1390
1. تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال 1375 تا 1390

سیامک ذبیحی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116730.1146

چکیده
  شکل‌گیری روستاها، نخستین هسته‌های مدنیت و فعالیت، به عوامل محیطی مرتبط است؛ اما تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی آنها در گذر زمان درنتیجة تحولات گسترده و پرشتاب پیامد مدرنیته و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای ...  بیشتر