بررسی خطا و عدم‌قطعیت در تهیة نقشه‌های موضوعی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی و داده‌های محیطی مطالعة موردی: نقشة رقومی خاک دشت شهرکرد
1. بررسی خطا و عدم‌قطعیت در تهیة نقشه‌های موضوعی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی و داده‌های محیطی مطالعة موردی: نقشة رقومی خاک دشت شهرکرد

مجتبی شاهینی شمس آبادی؛ عیسی اسفندیارپور؛ زهره مصلح؛ حسین شیرانی؛ محمدحسن صالحی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116804.1149

چکیده
  نقشه‌های خاک به‌منزلة یکی از نقشه‌های پایه در بسیاری از مطالعات مرتبط با محیط و منابع طبیعی اهمیت زیادی دارند. نقشه‌های رقومی خاک بر پایة ارتباط بین ویژگی‌های محیطی و خاک پایه‌ریزی شده‌اند. هدف از ...  بیشتر