ارزیابی و تهیة نقشة زون‌های لرزه‌ای شهر خرم‌آباد با استفاده از روش سلسله‌مراتبی فازی
1. ارزیابی و تهیة نقشة زون‌های لرزه‌ای شهر خرم‌آباد با استفاده از روش سلسله‌مراتبی فازی

سیامک بهاروند؛ جعفر رهنماراد؛ سلمان سوری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 75-90

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.117074.1159

چکیده
  شهر خرم‌آباد در استان لرستان به دلیل قرارگرفتن بر پهنة لرزة زمین‌ساخت زاگرس، یکی از شهرهای لرزه‌خیز ایران به شمار می‌آید. در این پژوهش به‌منظور ایمنی بیشتر در مناطق مسکونی و طرح‌های عمرانی، پهنه‌بندی ...  بیشتر