واکاوی اثر رشته‌کوه‌های زاگرس بر تغییرات بارش‌های سودانی در غرب ایران
1. واکاوی اثر رشته‌کوه‌های زاگرس بر تغییرات بارش‌های سودانی در غرب ایران

مهرداد کیانی؛ حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 17-40

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.117653.1169

چکیده
  رشته‌کوه‌های زاگرس به‌مثابة مهم‌ترین چهرة ناهمواری در غرب ایران علاوه بر اثر کوهساری بر وقوع بارش‌ها، بر فعالیت سامانه‌های بارشی نیز تأثیرگذارند. هدف اصلی مقالة حاضر، تحلیل اثر تقویت‌کنندة کوه‌های ...  بیشتر