پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونة مطالعه: نوار ساحلی کیش
1. پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونة مطالعه: نوار ساحلی کیش

علی اصغر عبدالهی؛ محسن پورخسروانی؛ فاطمه افسری؛ فاطمه مددی زاده

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.118211.1177

چکیده
  پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی، گامی مهم در مسیر برنامه‌ریزی درست و مدیریت بهینة سکونتگاه‌های انسانی به‌ویژه در بحث مدیریت کاربری اراضی است؛ از این رو روش‌های متنوعی برای مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات ...  بیشتر