بررسی رابطة تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین در شهر تهران با تأکید بر مصوبات کمیسیون ماده پنج
1. بررسی رابطة تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین در شهر تهران با تأکید بر مصوبات کمیسیون ماده پنج

وحید مشفقی؛ غلامرضا حقیقت نایینی؛ میترا حبیبی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.118683.1188

چکیده
  شهرها، سیستم‌های فضایی پیچیده‌ای هستند که مستقیماً با اقتصاد، سیاست و قدرت ارتباط دارند. تغییرات کاربری اراضی شهری نیز، مقوله‌ای اقتصادی‌فضایی است. تغییر در نوع کاربری‌ها و گرایش‌های جامعه به مداخله ...  بیشتر