واکاوی ارتباط بین فقر اجتماعی-اقتصادی و محرومیت کالبدی- کارکردی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان
1. واکاوی ارتباط بین فقر اجتماعی-اقتصادی و محرومیت کالبدی- کارکردی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان

همایون نورائی؛ فائزه شفیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.118816.1194

چکیده
  هدف از این مقاله تحلیل میزان فقر «اجتماعی و اقتصادی» و همچنین محرومیت و فقر «کالبدی و کارکردی» در مناطق 15 گانه شهر اصفهان و واکاوی میزان معناداری ارتباط مابین این دو است. در این راستا، بر اساس مرور ادبیات ...  بیشتر