سنجش کیفیت زندگی در محلات بافت تاریخی و عوامل مؤثر بر آن نمونة پژوهش: بافت تاریخی شهر یزد
1. سنجش کیفیت زندگی در محلات بافت تاریخی و عوامل مؤثر بر آن نمونة پژوهش: بافت تاریخی شهر یزد

مهسا زارعیان؛ نجما اسمعیل پور؛ رضا اکبری

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119018.1201

چکیده
  مهم‌ترین جنبة ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد در سال 1396، سکونت مردم و وجود جریان زندگی روزمره و پیوسته در آن بوده است و برخورداری از سطح مناسبی از کیفیت زندگی، لازمة ادامة این روند است؛ اما در حال حاضر بیش ...  بیشتر