ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های ناگهانی بر اساس عوامل فیزیوگرافی و شاخص‌های مورفومتریک( مطالعه موردی حوضه‌ی قصرشیرین)
1. ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های ناگهانی بر اساس عوامل فیزیوگرافی و شاخص‌های مورفومتریک( مطالعه موردی حوضه‌ی قصرشیرین)

منصور پروین

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 89-104

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119766.1221

چکیده
  سیلاب ناگهانی، پدیده‌ای پیچیده و مخرب و پیش‌بینی آن بسیار دشوار است. حوضة قصر شیرین به علت رخنمون سازندهای نفوذناپذیر، شبکة زهکشی متراکم، توپوگرافی ناهموار، ویژگی‌های کاربری اراضی و رخداد بارش‌های ...  بیشتر