ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری باغ مطالعة موردی: شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری
1. ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری باغ مطالعة موردی: شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری

محسن باقری بداغ‌آبادی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید اصغر موسوی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 53-72

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119932.1224

چکیده
  چکیده‌ ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعة باغ، گام بسیار مهمی در فرایند توسعة پایدار سرزمین است. در این زمینه، دانش ارزیابی تناسب سرزمین نقشی اساسی در تعیین تناسب یا ارزیابی توان اکولوژیک هر منطقه برای ...  بیشتر