تأثیر احیای پوشش گیاهی بر مؤلفه‌های مورفومتری نبکا و نقش آن در تثبیت شن‌های روان منطقة نیمروز سیستان
1. تأثیر احیای پوشش گیاهی بر مؤلفه‌های مورفومتری نبکا و نقش آن در تثبیت شن‌های روان منطقة نیمروز سیستان

معین جهان تیغ؛ منصور جهان تیغ

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 105-120

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.119973.1225

چکیده
  پوشش گیاهی نقش بسزایی در تعیین دینامیک و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای در محیط‌های بیابانی دارد. وجود پوشش گیاهی در سطح زمین با حفاظت از سطح خاک و تأثیر بر شرایط حمل‌ونقل رسوبات حمل‌شده با باد موجب ایجاد ...  بیشتر