تحلیل ژئومتری گنبدهای نمکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی نمونة مطالعه: گنبدهای نمکی منطقة لار فارس
1. تحلیل ژئومتری گنبدهای نمکی با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی نمونة مطالعه: گنبدهای نمکی منطقة لار فارس

افشان قاسمی؛ محمدرضا ثروتی؛ شهرام بهرامی؛ بهمن رحیم زاده

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 137-154

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120170.1230

چکیده
  استخراج شاخص‌های ژئومورفیکی با استفاده از مدل‌های ارتفاع رقومی در محیط GIS طی دو دهة گذشته، روشی سریع و دقیق در تحلیل لندفرم‌ها بوده است؛ به‌طوری که از این شاخص‌ها برای ارزیابی سریع فعالیت‌های تکتونیکی ...  بیشتر