بررسی سلایق گردشگران داخلی دربارة هتل‌های موضوعی نمونة پژوهش: شهر اصفهان
1. بررسی سلایق گردشگران داخلی دربارة هتل‌های موضوعی نمونة پژوهش: شهر اصفهان

زهرا کثیری؛ ندا ترابی فارسانی؛ سیده هما موذن جمشیدی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120166.1229

چکیده
  علم گردشگری، علمی است پویا و باقی‌ماندن در دنیای رقابتی گردشگری مستلزم ظهور ابتکارات و بازارهای با علایق ویژه در صنعت گردشگری و هتلداری است. مفهوم بازارهای با علایق ویژه در سال‌های اخیر شکل گرفته و ...  بیشتر