پایش روند بیابان‌زایی در محدودة پیرامونی دریاچة ارومیه (2000- 2018)
1. پایش روند بیابان‌زایی در محدودة پیرامونی دریاچة ارومیه (2000- 2018)

فاطمه خدائی قشلاق؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.121458.1264

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پایش روند بیابان‌زایی در محدودة پیرامونی دریاچة ارومیه در بازة زمانی 2000 تا 2018 میلادی انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، نخست هفت فریم از تصاویر سنتینل-2 مربوط به سال 2018 و سه فریم از ...  بیشتر