امکان‌سنجی راهبرد زیست‌محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد
1. امکان‌سنجی راهبرد زیست‌محیطی شهر کربن صفر در شهرکرد

مصطفی محمدی ده چشمه؛ سهراب قائدی؛ ندا پیوند

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.122584.1291

چکیده
  تغییرات آب‌وهوایی درنتیجة انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی و گسترش شهرنشینی، شرایط زیست انسان را روی کرة زمین با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف، کاربردی و ...  بیشتر