ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از پردازش داده‌های راداری سنتینل 1 و تکنیک آنالیز تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDA) نمونة پژوهش: حوضة آبریز سیرجان
1. ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از پردازش داده‌های راداری سنتینل 1 و تکنیک آنالیز تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDA) نمونة پژوهش: حوضة آبریز سیرجان

علی مهرابی؛ صادق کریمی؛ مجید صفی پور

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.122611.1292

چکیده
  حوضة آبریز سیرجان واقع در استان کرمان، یکی از مناطق درگیر با بحران کم‌آبی است. هدف از این پژوهش، پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی در این حوضه با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و GIS است. در این پژوهش به‌منظور ...  بیشتر